5.3Zvratné zámená

V angličtine sa ako zvratné zámená používajú nasledujúce tvary:
I myself we ourselves
you yourself you yourselves
he himself
she herself they themselves
it itself
I involved myself...Zaplietol som sa...Don't hurt yourself.Nezraň sa.She killed herself.Zabila sa.He hurt himself.Zranil sa.They call themselves...Sami sa nazývajú...We committed ourselves...Zaviazali sme sa...Na vyjadrenie vzájomného vzťahu sa používa spojenie each other alebo (zvyčajne v neformálnejších vzťahoch) one another.We looked at each other.Pozreli sme sa na seba.We have known each other for ages.Poznáme sa už večnosť.They accused each other...Navzájom sa obviňovali...We could hardly hear one another.Sotva sme sa počuli.They help one another.Pomáhajú si.The wires crossed one another.Drôty sa skrížili.