13.2Podraďovacie spojky

Spájajú vedľajšiu vetu s vetou hlavnou. Medzi podraďovacie spojky patria:Časové spojkyafter - „po“, before - „pred“, as soon as - „len čo“, when - „keď“, till, until - „kým (ne)“, as long as - „dokiaľ“, no sooner... than - „len čo“Pozor! Vo vete s časovou spojkou sa v angličtine nikdy nepoužíva jednoduchý budúci čas. Ak treba vyjadriť budúce časové obmedzenie, použije sa jednoduchý prítomný čas.We will wait until they get back.Počkáme, kým sa nevrátia.As long as I am here nothing will change.Dokiaľ tu budem, nič sa nezmení.Miestne spojkywhere - „kde, kam“, wherever - „kdekoľvek, kamkoľvek“Prípustkové spojkyalthough, though - „hoci“, however - „ako(koľvek)“Príčinné spojkybecause, since, as - „pretože, keďže“Obsahové spojkythat - „že“, whether, if - „či“Podmienkové spojkyif, unless, provided that, on the understanding that ap.Účelové spojky(so) that, in order to, so as to - „aby“, záporné so that not, in order not to, so as not to - „aby ne“Pri vyjadrovaní účelu môžeme použiť aj predložku for s osobným zámenom a infinitívom plnovýznamového slovesa.I brought it for him to take a look at it.Priniesol som to, aby sa na to pozrel.Porovnávacie spojky(not) as... as na vyjadrenie niečoho rovnakého alebo násobného, than na vyjadrenie nerovnakosti.She is as pretty as a picture.Je pekná ako obrázok.He is twice as strong as I am.Je dvakrát silnejší než ja.We spend twice as much money as they do.Míňame dvakrát viac peňazí než oni.He is much faster than I am.Je oveľa rýchlejší než ja.Spôsobové spojkyas, as if, as though - „akoby“