15.2Nepriama reč v anglickom súvetí

V angličtine platí pravidlo, že nepriama otázka nie je po gramatickej stránke otázkou.Ďalej platí, že v súvetí s nepriamou rečou sa uplatňuje časová súslednosť.He asked: “What do you want here?”Spýtal sa: „Čo tu chceš?“He asked what I wanted there.Spýtal sa, čo tam chcem.They said: “You made a mistake.”Povedali: „Urobil si chybu.“They said I had made a mistake.Povedali, že som urobil chybu.He asked: “Will you do it for me?”Spýtal sa: „Urobíš to pre mňa?“He asked If I would do it for him.Spýtal sa, či to pre neho urobím.She asked: “How long have you been waiting here?”Spýtala sa: „Ako dlho tu už čakáš?“She asked how long I had been waiting there.Spýtala sa, ako dlho tu už čakám.He asked: “How long are you going to stay?”Spýtal sa: „Ako dlho máš v úmysle zostať?“He asked how long I was going to stay.Spýtal sa, ako dlho mám v úmysle zostať.Osoba a výrazy príslovkového určenia času a miesta sa posunú tak, aby boli v logickej súvislosti k súčasnosti.