2.2Výnimky tvorenia množného čísla

Pri tvorení množného čísla podstatných mien existuje niekoľko nepravidelností.Pri podstatných menách končiacich na spoluhlásku -f alebo slabiku -fe sa neznelá spoluhláska -f v množnom čísle mení na -v. Mení sa tiež výslovnosť neznelej koncovej hlásky na znelú.leaf - leaves, calf - calves, shelf - shelves, knife - knives, wife - wives ap.Niektoré slová tvoria množné číslo úplne nepravidelne zmenou v kmeni. Patria sem:man - men platí to aj pre zloženiny tohto slova, gentleman - gentlemen, woman - women, child - children, mouse - mice, louse - lice, goose - geese, foot - feet, tooth - teeth, penny - pence, ox - oxenPri zloženinách sa tvorí množné číslo spravidla pridaním -s alebo -es za hlavné slovo zloženiny (za podstatné meno).fellow-student - fellow-students, co-worker - co-workersAle: passer-by - passers-by, looker-on - lookers-onV angličtine existujú aj slová, ktoré vôbec netvoria množné číslo. Tieto slová vyjadrujú hromadnosť alebo pomnožnosť. Napr.:information, knowledge, advice, luggage, merchandise, cattle, chess, news, homeworkUvedené slová tvoria jednotné číslo najčastejšie pomocou spojenia piece of...a piece of advicejedna radaNiektoré podstatné mená majú iba jeden tvar pre jednotné a množné číslo. Najčastejšie ide o názvy živočíšnych druhov.sheep, fish, fruit, deer, moose, grouse, salmon ap.Podstatné mená typu fish, fruit ap. môžu tvoriť množné číslo vtedy, keď hovoríme o viacerých druhoch.