6.4Vyjadrenie násobnosti

Násobnosť sa pri číslovkách v angličtine najčastejšie vyjadruje pomocou slovíčka times (-krát).ten times, five timesdesaťkrát, päťkrátmany timesmnohokráta few timespárkrátseveral timesniekoľkokráthow many times ...?koľkokrát...?Výnimku tvoria:once wʌns, twice twaɪsraz, dvakrátPri opakovaní v istom časovom úseku treba použiť pred názvom obdobia aj neurčitý člen a, an. Pri viacerých jednotkách použijeme predložku in.three times a weektrikrát za týždeňtwice a daydvakrát denneonce an hourraz za hodinu