15.1Vedľajšie vety v anglickom súvetí

Vedľajšie vety môžeme rozdeliť na: podmetové, predmetové, prívlastkové, doplnkové a príslovkové.Podmetové vetyUvádzajú sa výrazmi that, whether, if, what, who, which, how, why, where.Predmetové vetyPredmetové vety sú veľmi frekventované a uvádzajú sa výrazmi that, what, which, if, whether, who, why, where, when. Spojku that možno pri týchto vetách vynechať.I hope (that) it is true.Dúfam, že je to pravda.We know (that) he is here.Vieme, že je tu.Predmetová veta uvedená pomocou that, whether alebo if má veľký význam vo vyjadrovaní nepriamej reči.