5.4Ukazovacie zámená

V angličtine sa používajú nasledujúce ukazovacie zámená podľa toho, či chceme vyjadriť jednotné alebo množné číslo a či ukazujeme na niečo, čo je blízko tu alebo ďaleko tam.
Jednotné číslo Množné číslo
tu this - tento/táto/toto these - títo/tieto
tam that - tamten/onen those - tamtí/tamtie
This is my book.Toto je moja knižka.Is that your house?Tamten dom je tvoj?These are his shoes.Toto sú jeho topánky.Those are my parents.Tamto sú moji rodičia.