11.2Stupňovanie prísloviek

Príslovky sa stupňujú podobne ako prídavné mená, a to aj nepravidelné príslovky:
well - better - (the) best much - more - (the) most
badly - worse - (the) worst far - farther/further - (the) farthest/furthest
little - less - (the) least
Jednoslabičné pravidelné príslovky sa stupňujú pomocou prípon -er a -est a platí tu pravidlo o zmene koncového -y na -ier či -iest.fast - faster - (the) fastest, early - earlier - (the) earliest, long - longer - (the) longestPri treťom stupni sa určitý člen the vyskytuje hlavne pri väzbách s of. V ostatných prípadoch nie je nevyhnutný, používa sa však pomerne často.Hana runs the fastest of all the girls in her class.Hana behá najrýchlejšie spomedzi všetkých dievčat v triede.Viacslabičné pravidelné príslovky sa stupňujú pomocou more a most.slowly - more slowly - most slowlyeasily - more easily - most easilyExistujú však príslovky, pri ktorých stupňovanie nemá vzhľadom na ich význam zmysel.weekly, daily, fully