16Odvodzovanie slov v angličtine

Odvodzovanie slov v angličtine prebieha podobne ako v slovenčine, t. j. od základu slova pripojením predpôn a prípon.Odvodzovaním môže dôjsť aj k zmene slovného druhu, najmä pri odvodzovaní pomocou prípon.Odvodzovanie príponami je častejšie než odvodzovanie predponami.