7.3Trpný rod

V angličtine sa používa oveľa častejšie ako v slovenčine, a to najmä v prípadoch, keď je pôvodca deja neurčitý, v neosobných väzbách a tam, kde je možné použitím trpného rodu zjednodušiť väzbu v súvetí.Tvorí sa pomocou tvaru slovesa be a minulého príčastia daného slovesa - Past participle - PP.Minulé príčastie sa pri pravidelných slovesách tvorí príponou -ed pridanou k infinitívu. Ak sa sloveso končí na -y, mení sa prípona na -ied. Do slovenčiny sa tento tvar prekladá trpným príčastím.
carry niesť carried nesený
follow nasledovať followed nasledovaný
close zatvoriť closed zatvorený
type písať na stroji typed písaný na stroji
intend zamýšľať intended zamýšľaný
Pri nepravidelných slovesách ide v trpnom rode o tretí tvar označovaný ako Past participle - PP - Minulé príčastie.Tvar slovesa v trpnom rode sa viaže na sloveso be v rôznych časoch.Trpný rod sa môže vyskytovať prakticky vo všetkých časoch a do slovenčiny sa prekladá zvyčajne ako činný rod. Niekedy ho možno preložiť trpným rodom alebo pomocou slovesa so zvratným zámenom sa.He was arrested.Bol zatknutý.She will be fired.Vyhodia ju z práce.My car has been stolen.Ukradli mi auto.He is bored by it.Nudí ho to.A lot of money was spent on it.Minulo sa na to veľa peňazí.He is said to be rich.Vraví sa, že je bohatý.She must be looked after.Niekto sa musí o ňu starať.He was fined for...Dostal pokutu za...Špecifickým prípadom je priebehová forma trpného rodu, ktorá sa používa, ak sa niečo deje práve teraz, alebo to prebieha počas dlhšieho súvislého obdobia (podobne ako použitie priebehového času).We are being bombarded.Bombardujú nás.They were being questioned.Vypočúvali ich.Cars are being made here.Vyrábajú sa tu autá.