7.11.2Tvorenie jednoduchého budúceho času

V oznamovacej vete sa používa will a shall pred infinitívom plnovýznamového slovesa.Will wɪl sa dnes hovorovo používa pre všetky osoby, zatiaľ čo shall ʃæl častejšie formálne najmä pre 1. osobu jednotného a množného čísla vo výzvach, návrhoch ap. Napr.:I will call him.Zavolám mu.We will help you.Pomôžeme vám.They will understand.Pochopia to.Spojenie osoby a tvaru will (či shall) sa často sťahuje pomocou apostrofu na ...'ll - I'll, you'll, he'll, she'll, we'll, they'll. Napr.:I'll go there next week.Pôjdem tam budúci týždeň.We'll let you know.Dáme vám vedieť.They'll be glad.Budú radi.Who'll do it?Kto to urobí?Otázka sa tvorí otočením poradia podmetu a tvaru will alebo shall.Will you tell him about it?Povieš mu o tom?Will he do it?Urobí to?Will she help us?Pomôže nám?Will they be there too?Oni tam budú tiež?Will it do?Bude to stačiť?Shall we sit down?Sadneme si?Pozor! V budúcom čase (aj v iných okrem prítomného) treba používať pri slovesách can, may a must opisné formy be able to, be allowed to a have to.We'll have to do it.Budeme to musieť urobiť.Will you be able to come?Budete môcť prísť?She'll be allowed to go there.Bude tam smieť prísť.Zápor sa v oznamovacej vete tvorí pomocou not za tvarmi will alebo shall.Will not sa často sťahuje na won't wəʊnt (a shall not už menej často na shan't).I will not tell him.Nepoviem mu to.They will not come.Neprídu.I won't be able to come.Nebudem môcť prísť.It won't be easy. He won't like it.Nebude to ľahké. Nebude sa mu to páčiť.Zápor sa v otázke tvorí zlúčením predchádzajúcich pravidiel, teda ako: Won't ...?. Tieto otázky vyznievajú ako výzva alebo začudovanie.Won't you join us?Nepripojíte sa k nám?