9.3Nereálna podmienka v prítomnosti

Vyjadruje, čo by sa mohlo v súčasnosti stať, keby bola splnená nejaká podmienka.Tvorí sa pomocou spojky if a jednoduchého minulého času vo vedľajšej vete.V hlavnej vete sa použije podmienková forma would alebo could v prítomnom čase spolu s plnovýznamovým slovesom v infinitíve.Za spojkou if sa zvyčajne používa minulý tvar slovesa byť - were pri všetkých osobách.If I knew it, I would tell you.Keby som to vedel, povedal by som ti to.If I were younger, I would go too.Keby som bol mladší, tiež by som išiel.If she were here, you could ask her.Keby tu bola, mohol by si sa jej spýtať.If you called him, we would know it immediately.Keby si mu zavolal, vedeli by sme to hneď.