7.7.4Tvorenie jednoduchého prítomného času

Pri jednoduchom prítomnom čase treba rozlišovať, či ide o kladnú oznamovaciu vetu alebo o zápor či otázku.Kladné oznamovacie vety sa tvoria jednoduchým zložením príslušnej osoby a slovesa v infinitíve, pričom pre tretiu osobu jednotného čísla sa na konci slovesa pripája -s, prípadne -es. Koncové -y sa za spoluhláskou mení na -ies.I often speak with her.Často sa s ňou rozprávam.We seldom go there.Chodíme tam málokedy.He usually drives to work.Do práce chodí zvyčajne autom.She knows about it.Vie o tom.He flies first class.Lieta prvou triedou.Výnimku tvoria slovesá:
be I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are
have I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have
can vo všetkých osobách “can”
may vo všetkých osobách “may”
must vo všetkých osobách “must”
Zápor sa pri týchto slovesách tvorí jednoducho pomocou not ako pri prítomnom priebehovom čase.Pri slovese have sa dá v istých prípadoch použiť aj bežné tvorenie záporu a otázky pomocou do. Sloveso can sa so slovom not spája do tvaru cannot.They cannot help us.Nemôžu nám pomôcť.You may not go there.Nesmieš tam ísť.Zápor sa pri ostatných slovesách tvorí pomocou tvaru don't či doesn't a infinitívu plnovýznamového slovesa. Doesn't sa používa pri 3. os. j. č.I don't know it.Neviem to.We don't agree.Nesúhlasíme.They don't understand.Nerozumejú.She doesn't like it.Nepáči sa jej to.It doesn't cost much.Nestojí to veľa.Zápor sa však dá utvoriť aj pomocou záporových slov no (one), nobody, never, nothing, nowhere ap. a vtedy možno don't či doesn't úplne vynechať, pretože zdvojený zápor sa v spisovnej angličtine nepoužíva.Nobody knows about it.Nikto o tom nevie.She likes nothing.Nič sa jej nepáči.They are nowhere.Nikde nie sú.We never speak about it.Nikdy o tom nerozprávame.I have nowhere to sleep.Nemám kde spať.Otázka sa pri slovesách be, can, have, may, must tvorí umiestnením plnovýznamového slovesa za podmet.Can I help you?Môžem vám pomôcť?May I keep it?Môžem si to nechať?Must I go there?Musím tam ísť?Has she read it?Čítala to?Pri ostatných slovesách sa otázka tvorí pomocou do alebo does, pričom dochádza v slovoslede k zámene podmetu a tvaru slovesa do.Do I know you?Poznám vás?Do they agree?Súhlasia?Do you want it?Chceš to?Does he know about it?Vie o tom?Does she like it?Páči sa jej to?Pri tvorení otázky treba dávať pozor na slová typu some, something, somebody ap. V otázke sa tieto slová menia zväčša na any, anything, anybody ap.Do you know anything new about her?Vieš o nej niečo nové?I know something new about her.Viem o nej niečo nové.Does he want anything to drink?Chce niečo na pitie?He wants something to drink.Chce niečo na pitie.Otázka bez použitia tvaru slovesa do je prípustná, ak sa pýtame na podmet, ak použijeme opytovacie zámeno who, how much, whose ap. v prvom páde, prípadne pred prvým pádom ako prívlastok.Who wants to see it?Kto to chce vidieť?Which of them likes it?Ktorému z nich sa to páči?How many people understand it?Koľko ľudí tomu rozumie?Otázka so záporom sa tvorí podobne pomocou do not - don't, does not - doesn't a toto spojenie sa často prekladá ako výraz údivu ap.Do they not know it?Vari to nevedia?Does he not like it?Vari sa mu to nepáči?Don't you read newspapers?Čo nečítaš noviny?Ale:Why don't you ask him?Prečo sa ho nespýtaš?Why doesn't he agree?Prečo nesúhlasí?