7.11.5Blízka budúcnosť

Je osobitou formou používanou na vyjadrovanie dejov, ktoré sa stanú onedlho, ktoré má hovoriaci v úmysle urobiť skoro či ktoré môžu vyplynúť zo súčasného diania.Tvorí sa pomocou tvaru be going to a infinitívu plnovýznamového slovesa.I am going to call him.Zavolám mu.He is going to kill you.Ten ťa zabije.It is going to be pretty hard.Bude to pekne ťažké.They are going to build it again.Postavia to znova.V hovorovej reči alebo neformálnom písanom prejave sa tvar going to často skracuje na gonna.I'm gonna make it.Zvládnem to.Zápor a otázka sa tvoria rovnako ako pri prítomnom priebehovom čase.Is he going to do it?Urobí to?I am not going to tell you.Nepoviem vám to.