7Slovesá

Anglické slovesá majú v porovnaní so slovenskými relatívne málo tvarov. Nedochádza pri nich k časovaniu a okrem rozkazu a zvolania treba vždy použiť spolu so slovesom osobu alebo konkrétny podmet.Sloveso v infinitíve neurčitku má v angličtine pred sebou vždy to. Výnimku tvoria slovesá can, may, must.Slovesné tvary sú zastúpené iba príponami -ed, -s alebo -es a -ing. Tvoria však veľké množstvo spojení s pomocnými slovesami a v zloženinách.