5.2.2Samostatné zámená

Podstatné meno, na ktoré sa tieto zámená vzťahujú, za nimi nenasleduje, ale im naopak predchádza. Napr.:This book is mine.Táto knižka je mojaMy car, not yours.Moje auto, nie tvoje.Our house, not theirs.Náš dom, nie ich.My parents with hers ...Moji rodičia s jej...Poznámka: V angličtine nemôže pred privlastňovacím zámenom stáť člen, ukazovacie zámeno ani zámeno no (žiadny).Nemožno povedať napr.: “this my friend, that his house, those your dogs” ap. V tomto prípade treba použiť predložku of a samostatné zámeno. Napr.:This friend of mine ...Tento môj priateľ...That house of his ...Ten jeho dom...Those dogs of yours ...Tie tvoje psy...