7.7.3Jednoduchý prítomný čas

Používa sa na vyjadrovanie dejov alebo tvrdení, ktoré majú všeobecnú platnosť alebo sa stále a pravidelne opakujú, prípadne sú zvyčajné.Ďalej sa používa spolu so slovesami vyjadrujúcimi zmyslové vnímanie, citové vzťahy a pri dejoch, ktoré nemôžu byť svojou podstatou priebehové. Sú to slovesá ako like, taste, feel, know, think, agree, forget, believe, trust, understand, recognize, mean, realize ap.Používanie jednoduchého prítomného času je gramaticky podmienené v časových vetách, po podmienke a vo vzťažných vetách, kde je hlavná veta v budúcom čase.We'll wait until they call.Počkáme, až zavolajú.If he comes I'll tell him.Ak príde, poviem mu to.We'll do it before he arrives.Urobíme to skôr, než príde.The one who finds it will be a lucky man.Ten, kto to nájde, bude šťastný človek.Môže sa tiež používať na oživenie deja pri rozprávaní príbehu ap.He goes to the car and it explodes.Ide k autu a to vybuchne.She picks up the phone but there is no answer.Zdvíha telefón, ale nikto sa nehlási.