7.10.11Tvorenie predminulého času

Tvorí sa pomocou slovesa have v tvare minulého času had a minulého príčastia anglického slovesa - Past participle.She had had enough time before...Mala dosť času, než...He entered shortly after we had hidden it.Vstúpil krátko potom, čo sme to schovali.It was a job that I had longed for.Bola to práca, po ktorej som túžil. predtým