2.1Množné číslo podstatných mien

Množné číslo (the plural) sa tvorí pridaním koncovky -s alebo -es za podstatné meno.Koncovka -shouse - houses, hand - hands, book - books ap.Koncovka -esPoužíva sa po hláskach s, ss, sh, ch a x. Koncové -es sa potom vyslovuje -ɪz. Napr.:bus - buses, touch - touches, mix - mixes, dish - dishes, class - classesĎalej po samohláske o na konci slova.hero - heroes, cargo - cargoes, tomato - tomatoes ap.Pozor! Ak sa slovo končí na y, ktorému predchádza spoluhláska, mení sa v množnom čísle na ie.baby - babies, city - cities, lady - ladies, story - storiesVýslovnosť koncového -s po neznelom -k, -p, -t je s ako v slovenčine.books bʊks; pets pεts; ships ʃɪps; the Alps ælpsVo zvyšných prípadoch sa koncové -s vyslovuje skôr ako z.kids kɪdz; hands hændz; boys bɔɪz; neighbours ˈneɪbəz; tomatoes təˈmɑːtəʊz