7.8Rozkazovací spôsob

Pri tvorení rozkazu treba rozlišovať, či ide o kladný alebo záporný rozkaz zákaz.Kladný rozkaz sa tvorí jednoducho infinitívom slovesa, zvyčajne bez uvedenia osoby.Go!Choď!Stop!Stoj!Listen to me!Počúvaj(te) ma!Let me out!Pusti(te) ma von!Záporný rozkaz sa pre druhú osobu tvorí ako zápor v jednoduchom prítomnom čase pomocou don't, ale väčšinou bez uvedenia osoby.Treba mať na pamäti, že v spisovnej angličtine by sa nemali vyskytovať zdvojené zápory. Slová typu something, somebody ap. sa po zápore menia na anything, anyone ap.Don't do it!Nerob(te) to!Don't ask her about it.Nepýtaj(te) sa jej na to.Don't tell anyone.Nikomu to nevrav(te)!Záporný rozkaz možno utvoriť aj pomocou záporných slov never, nobody, nothing, nowhere ap. a vynechať stiahnutý tvar don't.Say nothing!Nič nevrav!Call nobody!Nikomu nevolaj!Never ask for anything.Nikdy o nič nežiadaj.Treba myslieť na to, že v spisovnej angličtine by sa nemali vo vete vyskytovať zdvojené zápory. Nemalo by sa teda používať napr.:Never ask for nothing. ap.Rozkaz pre tretiu osobu nech sa tvorí väčšinou pomocou slovíčka let a príslušného zámena v predmetovom páde.Let him call me.Nech mi zavolá.Let her ask somebody.Nech sa niekoho spýta.Let them stay.Nech zostanú.Záporný rozkaz sa pre tretiu osobu tvorí aj pomocou let v spojení s not pred plnovýznamovým slovesom alebo s don't pred let.Let him not come.Nech nechodí.Let her not send it.Nech to neposiela.Don't let them do it.Nech to nerobia.Don't let anyone leave.Nech nikto neodchádza.