9.2Reálna podmienka v minulosti

Tvorí sa vo vedľajšej vete pomocou spojky if v spojení s jednoduchým alebo priebehovým minulým časom - Past simple, Past continuous.V hlavnej vete sa podmienka vyjadruje pomocou could alebo should, v minulosti should have, could have, ktoré se často skracujú na should've a could've.If he was there, he could have asked.Keď tam bol, mohol sa spýtať.If she wasn't satisfied, she should have complained.Keď nebola spokojná, mala sa sťažovať.If he was ill, he couldn't have come.Ak bol chorý, nemohol prísť.If there was a doctor, she should have asked.Keď tam bol doktor, mala sa spýtať.