4Členy

V angličtine sa pred podstatnými a prídavnými menami používa člen (article), ktorý zohráva dôležitú úlohu po obsahovej aj formálnej stránke.Rozlišujeme 3 typy členov: určitý člen (definite article) - the, neurčitý člen (indefinite article) - a či an a nulový člen.Pozor! Ak je pred podstatným menom, na ktoré sa viaže člen, prídavné meno (prídavné mená), stojí člen už pred týmto prídavným menom či menami.a young man; an old lady; a new red car; the good old days; the best way ap.