6.2Matematické operácie

Sčítanie - AdditionNajčastejšie sa vyjadruje pomocou slova plus alebo and.Rovná sa možno vyjadriť pomocou equals alebo makes.Two plus eight makes ten.Dva plus osem rovná sa desať.Four and five makes nine.Štyri a päť je deväť.Odčítanie - SubtractionNajčastejšie sa vyjadruje pomocou slovíčka minus alebo from.Rovná sa potom pomocou equals alebo leaves.Eleven minus five equals six.Jedenásť mínus päť sa rovná šesť.Nine from ten leaves one.Desať bez deviatich je jeden.Násobenie - MultiplicationVyjadruje sa pomocou slova times alebo slovného spojenia multiplied by.Five times six is thirty.Päť krát šesť je tridsať.Three multiplied by seven are twenty-one.Tri krát sedem je dvadsaťjeden.Delenie - DivisionMožno ho vyjadriť pomocou slovného spojenia divided by alebo go into vojsť sa do.Twelve divided by three are four.Dvanásť delené troma rovná sa štyri.How many times does two go into ten?Koľko je desať delené dvomi?