7.10.7Tvorenie predprítomného času

Tvorí sa pomocou prítomného tvaru slovesa have a minulého príčastia plnovýznamového anglického slovesa - Past participle - PP.I have noticed.Všimol som si.She has rejected it.Odmietla to.We have decided to do it.Rozhodli sme sa to urobiť.Otázka sa tvorí obrátením poradia podmetu a tvaru slovesa have.Have you spoken to him?Hovoril si s ním? Has she bought it?Kúpila to?Have I missed it out?Vynechal som to?Have you been to New York?Bol si v New Yorku? vôbec niekedy - pozor na predložku!Where have you been?Kde si bol? doterazOtázka na podmet zostáva bez zmeny poradia podmetu a slovesa have.Who has brought it?Kto to priniesol?Who has broken the window?Kto rozbil to okno?What has happened?Čo sa stalo?Zápor sa tvorí pripojením slova not k tvaru slovesa have.Tvar have not a has not sa bežne sťahuje na haven't a hasn't.I haven't heard about it.Nepočul som o tom.We haven't sent it yet.Ešte sme to neposlali.She hasn't come yet.Ešte neprišla.Zápor môžeme utvoriť aj pomocou záporných slov nothing, nobody, never, nowhere ap.I have told no one.Nikomu som to nepovedal.She has done nothing to...Neurobila nič, aby...