9.4Nereálna podmienka v minulosti

Vyjadruje, čo by sa bolo stalo v minulosti, keby bola splnená nejaká podmienka.Tvorí sa pomocou spojky if a predminulého času vo vedľajšej vete.V hlavnej vete je potom podmienková forma would have alebo could have (v minulom čase) spolu s minulým príčastím plnovýznamového slovesa - PP.If I had known it, I would have helped you.Keby som to bol vedel, bol by som ti pomohol.If she had called, we would have known it in time.Keby bola zavolala, boli by sme to vedeli včas.If they hadn't been so slow, they would have succeeded.Keby neboli takí pomalí, boli by uspeli.If he had studied harder, he could have got a degree.Keby bol viac študoval, mohol získať titul.