6.1Základné číslovky

0 zero 10 ten 20 twenty
1 one 11 eleven 30 thirty
2 two 12 twelve 40 forty
3 three 13 thirteen 50 fifty
4 four 14 fourteen 60 sixty
5 five 15 fifteen 70 seventy
6 six 16 sixteen 80 eighty
7 seven 17 seventeen 90 ninety
8 eight 18 eighteen 100 hundred
9 nine 19 nineteen 1000 thousand
millionmiliónbillionmiliarda, BrE zast. biliónmilliardBrE miliardaPri skladaní základných čísloviek sa postupuje ako v slovenčine. Rozdiel je iba v tom, že sa nepíšu dovedna, a že medzi stovky a desiatky sa dáva spojka and.Stovky, tisícky, milióny atď. si pri uvádzaní konkrétneho počtu zachovávajú jednotné číslo.one hundred and fifty sixstopäťdesiatšesťthree hundred and twelvetristodvanásťfive thousand nine hundred and eightypäťtisíc deväťstoosemdesiattwenty five milliondvadsaťpäť miliónovone million four hundred and twenty five thousandmilión štyristodvadsaťpäťtisícDesiatky, tucty, stovky, tisícky, milióny ap. sa dajú v angličtine použiť aj v množnom čísle, ale len v prípade, že sa neuvádzajú spolu s číslovkou.There were hundreds of people.Boli tam stovky ľudí.Tens of thousands demonstrated...Desaťtisíce ľudí demonštrovali...Desatinná čiarka v angličtine bodka - decimal point sa zvyčajne číta ako point. Nula ako zero alebo o, teda ɔʊ.10.56 - ten point fifty six1.02 - one point o two0.0043 - zero point zero zero forty threePozor! Naša desatinná čiarka sa v angličtine často používa na oddeľovanie rádov číslic a to po 3 desatinných miestach (po násobkoch tisícky).