7.5Gerundium a prítomné príčastie

Koncovka -ing má pri slovese v angličtine viacero funkcií a je veľmi používaná. Najčastejšie má funkciu gerundia a prítomného príčastia.Táto koncovka môže slúžiť na tvorenie podstatných a prídavných mien. Tvoria sa ňou aj priebehové tvary slovies.
to hold držať holding držanie, držiaci
to paint maľovať painting maľovanie, maľovací
to close zatvoriť closing zatváranie, zatvárací
to walk ísť walking chodenie, chodiaci
to air vetrať airing vetranie, vetrací
GerundiumPoužíva sa pri tvorení prechodníkov a trpných rodov, ktoré sa do slovenčiny prekladajú zvyčajne pomocou vedľajších viet.Tvary gerundia možno zhrnúť takto:
Činné - Active Trpné - Passive
Prítomné -ing being + PP
Minulé having + PP having been + PP
PP je Past participle - minulé príčastie 3. tvar nepravidelných slovies.Gerundium pôsobí v slovesnej a mennej forme.Asking him about it...Keďže som sa ho na to pýtal...Knowing that you like it...Keďže viem(e), že to máš rád...Being asked for it...Keď bol o to požiadaný...Having asked her about it...Potom, čo sa jej na to spýtal...Having been asked for it...Potom, čo ho o to požiadali...Koncovkou -ing možno utvárať slovesné podstatné mená.
to write písať writing písanie
to ask pýtať sa asking pýtanie sa
to questionvypytovať sa questioningvypytovanie sa
to fill plniť filling plnenie
to drive viesť driving vedenie
to dress obliekať dressing obliekanie
to build stavať building stavanie