5.7Neurčité zámená

V angličtine sa používajú tieto neurčité zámená:
somebody/someone niekto anybody/anyone ktokoľvek
something niečo anything čokoľvek
nobody/no one nikto nothing nič
each každý all všetko, všetok
every každý both obaja
no žiaden, žiadna either buď (alebo)
none žiadny neither ani
much veľa nepoč. one jeden, istý
many veľa poč. else iný
littlemálo nepoč. other ďalší, ostatní
few málo poč. another ešte jeden, ďalší, iný
Pozor! Zámená much a little sa používajú pri nepočítateľných podstatných menách, zámená many a few pri počítateľných.