3.1.1Stupňovanie príponami

Prípony -er a -est sa používajú pri stupňovaní krátkych prídavných mien - pri jednoslabičných a dvojslabičných prídavných menách, ktoré sa končia spoluhláskou, dvojhláskou -ow či -er, slabičným -l alebo koncovkou -some, alebo ktoré majú prízvuk na koncovej slabike.Superlatív naj- sa spája s určitým členom the.nice - nicer - the nicestbig - bigger - the biggestshort - shorter - the shortestlong - longer - the longestlight - lighter - the lightestfast - faster - the fastestsmall - smaller - the smallestPri stupňovaní jednoslabičných prídavných mien končiacich na spoluhlásku, ktorej predchádza len jedna samohláska dochádza k zmenám pravopisu, a to k zdvojovaniu písmen:sad - sadder - the saddestmad - madder - the maddestthin - thinner - the thinnesthot - hotter - the hottestPrídavné mená končiace na y, ktorému predchádza spoluhláska, menia pri stupňovaní koncovku na -ier a -iest.heavy - heavier - the heaviesthappy - happier - the happiestbloody - bloodier - the bloodiesthungry - hungrier - the hungriestKoncovka sa nemení, ak je na konci prídavného mena pred koncovým y samohláska.grey - greyer - the greyest; coy - coyer - the coyest