7.10.2Tvorenie jednoduchého minulého času

Kladné oznamovacie vety sú tvorené pravidelnými slovesami pomocou koncovky -ed pridanej za sloveso s príslušnou osobou.Koncové -y v infinitíve slovesa sa potom mení na -ied.Pre zachovanie výslovnosti dochádza k zmenám pravopisu, keď sa po prízvučnej samohláske zdvojuje koncová spoluhláska stop - stopped, nod - nodded, fit - fitted ap.He wanted to see it.Chcel to vidieť.She died.Zomrela.I decided to leave.Rozhodol som sa odísť.Wind carried the sound to me.Vietor doniesol zvuk až ku mne.I tried it.Skúsil som to.We hoped so.Dúfali sme, že áno.Pri nepravidelných slovesách sa používa druhý tvar slovesa - PT.We had problems.Mali sme problémy.I knew it.Vedel som to.We found it.Našli sme to.They gave it to me.Dali mi to.We spent the night there.Zostali sme tam cez noc.Pozri kap. Nepravidelné slovesá.Nepravidelnosti pri tvorení tvarov pre rôzne osoby sa vyskytujú iba pri slovese be.I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they wereSloveso be tvorí zápor pomocou not za minulým tvarom tohto slovesa.I wasn't, you weren't, she wasn't, they weren't ap.Otázka sa pri slovese be tvorí jednoduchým obrátením slovosledu.Were you there last night?Bol si tam včera večer?Was she glad?Bola rada?Were they interested?Mali záujem?Was it necessary?Bolo to nutné?Slovesá can, may, must sa v záporoch a otázkach opisujú takto:
can to be able to = byť schopný možno tiež použiť “could”/“couldn't”
may to be allowed to = mať dovolené
must to have to = musieť
We had to wait there.Museli sme tam čakať.You didn't have to wait.Nemuseli ste čakať.I wasn't able to come.Nemohol som prísť.She wasn't allowed to leave.Nesmela odísť.Otázka a zápor sa pri ostatných slovesách tvoria veľmi podobne ako v jednoduchom prítomnom čase, ibaže sloveso do má tvar did a didn't, a to aj v 3. osobe jednotného čísla.Nepravidelné slovesá sa v zápore a otázke v spojení s did a didn't správajú ako pravidelné slovesá, pretože majú tvar infinitívu.Did they ask you for it?Požiadali ťa o to?Did she come?Prišla?Did I wake you up?Zobudil som ťa?I didn't want it.Nechcel som to.They didn't know about it.Nevedeli o tom.We didn't agree.Nesúhlasili sme.Otázka na podmet sa tvorí bez použitia tvaru did, a to iba pomocou opytovacieho zámena a tvaru minulého času príslušného slovesa.Who told you that?Kto ti to povedal?What caused the problems?Čo spôsobilo tie problémy?How many people came to see it?Koľko ľudí sa na to prišlo pozrieť?Zápor možno utvoriť aj pomocou záporných slov never, nobody, nothing, nowhere ap.I wanted nothing.Nechcel som nič.I met no one.Nikoho som nestretol.Nobody answered.Nikto neodpovedal.She was nowhere.Nikde nebola.Rovnako ako pri jednoduchom prítomnom čase aj pri otázkach platí pravidlo o zmene some... na any....V záporných vetách potom platí formálny zákaz zdvojovania záporu v jednej anglickej vete. Napr. formálne sa nedá použiť:I didn't want nothing. nesprávneNič som nechcel.Správne:I didn't want anything., I wanted nothing.Nič som nechcel.