2.3Rod podstatných mien

Angličtina rozlišuje tri gramatické rody (gender): mužský – masculine, ženský – feminine a stredný – neuter.Na rozdiel od slovenčiny ale v angličtine v zásade zodpovedá rod mužský a ženský iba ľudským bytostiam (niekedy aj zvieratám) v rozlíšení podľa pohlavia.Všeobecne platí: muž, chlapec (či samec) – he, žena, dievča (či samica) – she.He is a good man.Je to dobrý človek.She is my sister.Je to moja sestra.Takmer všetky ostatné subjekty majú stredný rod – it. Platí to aj o deťoch a zvieratách tam, kde nie je potreba odlišovať pohlavie.Where's the book? It's here.Kde je tá kniha? Tu je.Is this your child? Yes, it is!Je to vaše dieťa? Áno, je.