15.3Dovetky

Sú to krátke zisťovacie otázky doplnené na konci vety, ktoré menia oznamovací charakter viet na otázku.Dovetky sa tvoria na základe slovesa v určitom tvare vo vete, za ktorou stoja, a to pomocou pomocného slovesa alebo tvaru be.Ak vo vete nie je pomocné sloveso ani tvar slovesa be, použije sa tvar slovesa do.Vo vete v jednoduchom čase sa tvoria krátke zisťovacie otázky pomocou tvarov do, does, will ap. v závislosti od typu jednoduchého času.Zväčša platí, že ku kladnej vete sa tvorí záporná zisťovacia otázka a k vete zápornej kladná.Dovetky najčastejšie prekladáme ako však (áno)? či však (nie)?. V hovorovej reči ich možno preložiť aj ako že? alebo nie?.You don't know it, do you?Ty to nevieš, však?You aren't asleep, are you?Nespíš, však?She works here, doesn't she?Pracuje tu, nie?He will be there too, won't he?Tiež tam bude, že?Krátke zisťovacie otázky možno použiť aj na vyjadrenie tvrdenia o svojej osobe, ak sa chceme spýtať na osobu, na ktorú sa obraciame.I have never been there, have you?Nikdy som tam nebol, vy áno?I like coffee, don't you?Mám rád kávu, vy nie?Možno sa však stretnúť aj s kladnou zisťovacou otázkou v kladnej vete.Je to buď tam, kde je vo vete nejaké obmedzujúce príslovkové určenie ako hardly, seldom ap.,He is hardly the right man for this work, is he?On je asi sotva ten správny človek na túto prácu, však?alebo vo vete, ktorá vyznieva ako prejav rozhorčenia, údivu ap.You have been there, have you?Bol si tam, či nie?You want me to lend you more money, do you?Chceš, aby som ti požičal ďalšie peniaze, však?