16.2Odvodzovanie predponami

Odvodzovaním pomocou predpôn síce nedochádza k zmene slovného druhu, ale zásadne sa mení význam slova.Predpony používané na odvodzovanie slov sú nasledujúce:
a- absencia vlastnosti: asexual - bezpohlavný, amoral - amorálny
auto- samo seba: auto-suggestion, autobiography, autoimmune
be- vybaviť niečo niečím: bespectacled - okuliarnatý, s okuliarmi
bi- dvojitosť: bifocal - dvojohniskový, bilateral - dvojstranný
co- spolu-: cooperate - spolupracovať, coexist - spoluexistovať, co-author - spoluautor
counter- proti-: counterattack - protiútok, counterpart - náprotivok
de- obrátenie stavu: decode - dekódovať, demonopolize - demonopolizovať
em- uviesť do určitého stavu: embody - stelesniť, embitter - rozhorčiť
en- dodať vlastnosť: entrench - obohnať zákopom, enrich - obohatiť, encode - zakódovať
ex- bývalý stav: exwife - bývalá manželka, exminister - bývalý minister
extra- mimo niečoho: extraterrestrial - mimozemský, extramural - konajúci sa, ležiaci mimo budovy inštitúcia
dis- pravý opak: dislike - nemať rád, disagree - nesúhlasiť, disregard - nebrať do úvahy
fore- pred alebo predný: forearm - predlaktie, forehead - čelo, foretell - predpovedať, forestall - predísť
hyper- oveľa viac, silnejšie: hypersonic, hyperactive, hyperinflation
il- zápor: pred písmenom „l“: illiterate - negramotný
im- zápor: pred pernými spoluhl.: impossible - nemožný, impatient - netrpezlivý, impassive - bezvýrazný
in- zápor: intolerant, insane, innocent, instable
inter- medzi: international, interpersonal
ir- zápor: pred písmenom „r“: irrational, irrelevant, irresolute
mal- zlý: malfunction, maltreatment
mis- zlý: misunderstanding, misleading, misguided
non- ne-: nonobservance, nonconformity, nonverbal, nonsense
post- po niečom: postwar, postmortem
pre- pred, popredu: pre-wash - predpierka, preshrunk - vopred zrazený tkanina, prearrange - vopred pripraviť
pro- za čo: zastávajúci čo pro-democratic, pro-European
re- znova-: reconstruct, resend, replay, reform
self- sám seba: self-access, self-abuse, self-destruction, self-assertive, self-confident
sub- pod čím: submarine, substandard, subnormal, subconscious
super- nad čím, vyšší/väčší než: supernatural, supersonic, superhuman
tri- trojitý: triangle, trilateral, tripod
trans- trans-, za-, cez: transplant, transatlantic, translocation
ultra- extrémne: ultralight, ultraconservative, ultra-high
un- ne-: unhealthy, unstable, unable, unabridged, unacceptable
uni- jedno-: unilateral, unicycle, unidimensional, unidirectional