7.2Spôsobové slovesá

Patria sem: can, may, must, need, ought to, used to, dare.Vyjadrujú schopnosť, možnosť, povolenie, odporučenie či želanie.Can, may, must môžu ako jediné stáť pred podmetom a v infinitíve pred nimi nie je to. Tieto slovesá treba v inom slovesnom čase, než je jednoduchý prítomný, nahrádzať ich opisnými formami!Opisné tvary spôsobových slovies
Sloveso Opisný tvar
can/could to be able to
must to have to
may/might to be allowed to