15Slovosled a tvorenie viet

Na rozdiel od slovenčiny je anglický slovosled relatívne pevný a funkcia slova vyplýva z jeho postavenia vo vete.V oznamovacej vete je nasledujúce poradie slov:PODMET - PRÍSUDOK - PREDMET - PRÍSLOVKOVÉ URČENIE SPÔSOBU - PRÍSLOVKOVÉ URČENIE MIESTA - PRÍSLOVKOVÉ URČENIE ČASUV prípade viacerých predmetov nasleduje najprv nepriamy predmet bez predložky, potom priamy predmet a nakoniec nepriamy predmet s predložkou.Príslovkové určenie miesta a času môže byť aj na začiatku vety.V istých prípadoch môže dochádzať k INVERZII - t. j. k obráteniu poradia podmet - prísudok.Ak je vo vete väzba there is, there are, there was, there were ap.There was a strange stain on the wall.Na stene bola čudná škvrna.Vo vete začínajúcej sa príslovkovým určením miesta.In the valley was a hut.V údolí bola chatrč.Vo vete, ktorá uvádza priamu reč a stojí za ňou.“I don't care,” said the driver.„Je mi to jedno,“ povedal vodič.V tvaroch s here alebo there, kde nie je podmet vyjadrený zámenom.There comes our train.Už prichádza náš vlak.Ako dôraz za niektorými zápornými príslovkami alebo príslovkami, ktoré oslabujú efekt slova.Never have I met such an idiot.Ešte som nestretol takého idiota.On no account should you do it.V žiadnom prípade by si to nemal robiť.Po neither... nor... a so, ak ide o kladný alebo záporný dovetok.I don't know it and nor does my friend.Neviem to a môj priateľ tiež nie.I can't go there. – Neither can I.Nemôžem tam ísť. – Ani ja.I went there alone. – So did I.Išiel som tam sám. – Aj ja.Vo formálnych podmienkových vetách, ktoré nie sú uvedené spojkou.Had I known it I would have stayed.Keby som to vedel, bol by som zostal.Should you have any doubts contact me.Keby ste mali akékoľvek pochybnosti, kontaktujte ma.Vo všetkých otázkach nastáva inverzia pravidelne a povinne.Can you help me?Môžete mi pomôcť?Are you going to call him?Zavoláš mu?Was he interested in it?Zaujímal sa o to?Pozor! Inverzia sa vzťahuje na prísudok. V jednoduchých časoch sa tvorí pomocou to do v príslušnej osobe so zmeneným slovosledom.Do you know it?Viete to?Did you ask him?Spýtal si sa ho?Will they come?Prídu?Shall I invite him?Mám ho pozvať?