11Príslovky

V angličtine môžeme rozdeliť príslovky podobne ako v slovenčine na:Príslovky miesta
here tu where kde
there tam down dole
nowhere nikde above hore nad
everywhere všade below dole pod
somewhere niekde inside vnútri
anywhere kdekoľvek outside vonku
Príslovky času
now teraz never nikdy
always vždy often často
seldom zriedka just práve
still ešte yet ešte so záp., už
already when kedy, keď
Príslovky spôsobu alebo miery
quite celkom almost takmer
rather skôr much veľa nepoč.
many veľa poč. completely úplne
enough dosť very veľmi
hardly sotva somehow nejako
Podľa vzniku ich ďalej delíme na jednoduché soon, now, never, very, hard, often, almost ap. a odvodené príslovky.