7.10.1Jednoduchý minulý čas

Používa sa na vyjadrenie deja, ktorý sa odohral v minulosti, je ukončený a nemá žiadny následok v prítomnosti.Čas uskutočnenia deja je jasne vymedzený v minulosti. Často sa vyskytujú konkrétne označenia času alebo príslovky vzťahujúce sa na minulosť. Môže vyjadrovať aj vlastnosť predmetu v minulosti.I looked at her.Pozrel som sa na ňu.We spent the night there.Strávili sme tam noc.He asked me for it.Požiadal ma o to.I got up early this morning.Dnes ráno som vstal skoro.Minulý čas nájdeme aj vo vedľajších vetách súvetí s nereálnou podmienkou v prítomnosti.If I knew it I would help you.Keby som to vedel, pomohol by som ti.If they had it they would show it to you.Keby to mali, ukázali by ti to.