8.4Tvary „MIGHT“ a „MAY“

Might je tvar slovesa may a vyjadruje potenciálnu objektívnu možnosť alebo neistotu - mohol by som, mohol by si, mohol by, mohla by, mohlo by, mohli by sme, mohli by ste, mohli by.It might cause problems.Mohlo by to spôsobiť problémy.We might go to see it.Mohli by sme sa ísť na to pozrieť.