8.3Tvary „COULD“ a „CAN“

Could kʊd je tvarom slovesa can a najčastejšie vyjadruje slovné spojenia typu mohol by som, mohol by si, mohol by, mohla by, mohlo by, mohli by sme, mohli by ste, mohli by v zmysle niečej možnosti alebo ochoty.Používa sa podobne ako can v jednoduchom prítomnom čase, a to aj pri tvorení otázok a záporu.V kladnej oznamovacej vete stojí za podmetom a pred infinitívom spôsobového slovesa.I could help you.Mohol by som ti pomôcť.They could say...Mohli by povedať...We could have some tea.Mohli by sme si dať čaj.You could tell him to...Mohol by si mu povedať, nech...Pozor! Tvar could sa tiež považuje za minulý čas slovesa can.We couldn't go out.Nemohli sme ísť von.I fell and couldn't get up.Spadol som a nemohol som vstať.Ako plnovýznamové sloveso možno can vyjadriť pomocou opisnej formy be able to - byť schopný.I won't be able to come.Nebudem môcť prísť.Na vyjadrenie potenciálnej možnosti v minulosti treba použiť could have been alebo couldn't have been.Tvar could have sa v hovorovej angličtine často vyskytuje v stiahnutom tvare could've.It could have been better.Mohlo to byť lepšie.It couldn't have been better.Lepšie to (ani) nemohlo byť.Pri vyjadrovaní údivu alebo nedôvery v minulosti sa používa obrat can't have a plnovýznamové sloveso v tvare minulého príčastia - Past participle - PP.He can't have done it!On to predsa nemohol urobiť!She can't have told them!Ona im to nemohla povedať!