8.1Tvar „WOULD“

Would wʊd je tvarom slovesa will a vyjadruje všeobecnú podmienku.Používa sa podobne ako will v jednoduchom budúcom čase.V kladnej oznamovacej vete stojí za podmetom a pred infinitívom spôsobového slovesa.I would do it.Urobil by som to.They would be glad.Boli by radi.Itwould be easier.Bolo by to jednoduchšie.She would surely agree.Určite by súhlasila.It would help us.To by nám pomohlo.I would like to...Rád by som...I would hate to...Veľmi nerád by som...Otázka a zápor sa tvoria podobne ako pri jednoduchom budúcom čase, ale pomocou tvaru would.Záporné tvary slovesa would not budú mať v stiahnutom tvare podobu wouldn't.Would it be possible?Bolo by to možné?Would you do it for me?Urobil by si to pre mňa?It wouldn't suit me.To by mi nevyhovovalo.They wouldn't like it.To by sa im nepáčilo.Wouldn't it be better to...?Nebolo by lepšie...?