8.2Tvar „SHOULD“

Should ʃʊd najčastejšie vyjadruje zvraty: mal by (som), mal(a) by (si), malo by, mali by (sme), mali by ste v zmysle odporúčania, domnienky, predpokladu ap.V kladnej oznamovacej vete stojí za podmetom a pred infinitívom slovesa. Napr.:You should call him.Mal by si mu zavolať.I should do it now.Mal by som to rovno urobiť.They should be back in an hour.Mali by byť späť o hodinu.It should be easier this way.Takto by to malo byť jednoduchšie.Otázka a zápor sa tvoria podobne ako pri jednoduchom budúcom čase.Should he know about that?Mal by o tom vedieť?Why should I do it?Prečo by som to mal urobiť?What should we do?Čo by sme mali urobiť?Zápor should not sa bežne sťahuje do tvaru shouldn't ʃʊdnt.You shouldn't do it.Nemal by si to robiť.We shouldn't accept it.Nemali by sme to prijímať.It shouldn't be hard.Nemalo by to byť ťažké.Shouldn't you be at school?Nemal by si byť v škole?Should sa používa aj v otázkach, keď sa pýtame, či niekto niečo urobiť.Should I call him?Mám mu zavolať?Who should we turn to?Na koho sa máme obrátiť?Should sa môže použiť aj na vyjadrenie potenciálnej možnosti.V takom prípade však treba použiť slovosled ako pri otázke. Should musí teda stáť na začiatku vety.Should you need help...Keby ste potrebovali pomoc... náhodou