8.5Tvar „OUGHT TO“

Ought to ɔːt tuː je modálne sloveso, ktoré vyjadruje dôrazné odporučenie typu mal(a) by (si), malo by, mali by sme, mali by (ste).Používa sa podobne ako tvar should, ale je dôraznejšie a vyjadruje morálnu povinnosť, záväzok ap.You ought to help your mum.Mal by si pomôcť mame.They ought to do that.Mali by to urobiť.It ought to be fun.Mala by to byť zábava.Zápor sa tvorí pomocou ought not ... a často sa skracuje na oughtn't.You ought not to argue with the teacher.S učiteľom by si sa nemal hádať.