3.1.2Stupňovanie pomocou „more“ a „most“

Týmto spôsobom sa stupňujú viacslabičné prídavné mená.Pri druhom stupni sa pred prídavné meno dáva slovo more (viac), pri treťom stupni slovo most (najviac).V treťom stupni sa pridáva určitý člen the ako pri stupňovaní príponami.interesting - more interesting - the most interestingbeautiful - more beautiful - the most beautifuldemanding - more demanding - the most demandingsensible - more sensible - the most sensibleridiculous - more ridiculous - the most ridiculousNiektoré dvojslabičné prídavné mená možno stupňovať oboma spôsobmi.