4.1Určitý člen „THE“

Používa sa na vymedzenie konkrétneho subjektu. Zvyčajne sa vzťahuje na niečo už zmienené, prípadne na niečo, čo je hovoriacemu už známe.Do slovenčiny sa neprekladá, prípadne sa môže preložiť ako ten, tá, to.The book is about ...Tá kniha je o...The boy speaks good English.Ten chlapec hovorí dobre anglicky.The girl has dark hair.To dievča má tmavé vlasy.Výslovnosť dvojhlásky TH je v určitom člene znelá, vyslovuje sa teda: ðə.Pozor! Výslovnosť the sa mení na ðiː, ak za ním nasleduje hláska vyslovovaná ako samohláska. Napr.:the apple, the hour, the evening, the afternoon, the animal ap.