4.2Neurčitý člen „A“ alebo „AN“

Používa sa vtedy, keď sa zmieňujeme o subjekte, ktorý nie je doteraz jasne vymedzený alebo ho netreba špecifikovať.There's a car (there).Je tam (nejaké) auto.He has a book.Má knihu.A man is waiting there.Čaká tam nejaký muž.Tvar neurčitého člena závisí od toho, pred akou hláskou sa vyskytuje. Ak sa za ním vyslovuje samohláska, má tvar an. Inak má tvar a. Napr.:a bar, a car, a house, an apple, an hour, an easy language, an old house, an honest manPozor! Neurčitý člen sa nepoužíva pred podstatným menom v množnom čísle! Namiesto člena sa najčastejšie pred množným číslom použije slovo some (nejaký), v otázke potom zvyčajne any.He has an apple. – He has some apples. – Has he got any apples?