Pri počítači

Pri počítači

At the computer
Potrebujem na chvíľu počítač.
I need a computer for a while.
aɪ niːd ə kəmˈpjuːtə fɔː ə waɪl
Ako to mám pustiť?
How do I switch/turn it on?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ/tɜːn ɪt ɒn?
Nejde mi to spustiť.
I can't get it to work.
aɪ kɑːnt gεt ɪt tə wɜːk
Tento počítač nie je v sieti.
This computer is not networked.
ðɪs kəmˈpjuːtə ɪz nɒt ˈnεtˌwɜːkt
Najskôr sa musíte prihlásiť/nalogovať ako...
First you must log in as...
fɜːst juː mʌst lɒg ɪn əz
Aké je tu (prístupové) heslo?
What is the access password here?
wɒt ɪz ðiː ˈæksεs ˈpɑːsˌwɜːd hɪə?
Ako sa dostanem do e-mailu?
How do I get to my mailbox?
haʊ dʊ aɪ gεt tə maɪ ˈmeɪlˌbɒks?
Môže mi niekto založiť používateľský účet?
Can anybody create a user account for me?
kən ˈεnɪˌbɒdɪ kriːˈeɪt ə ˈjuːzə əˈkaʊnt fə miː?
Kde nájdem ten súbor/adresár?
Where do I find the file/directory?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə faɪl/dɪˈrεktərɪ?
V akej aplikácii mám ten súbor otvoriť?
Which application should I use to open the file?
wɪtʃˌæplɪˈkeɪʃən ʃʊd aɪ juːz tə ˈəʊpn ðə faɪl?
Nemôžem tú aplikáciu spustiť.
I'm unable to run the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə rʌn ðiːˌæplɪˈkeɪʃən
Aký internetový prehliadač mám použiť?
What Internet browser should I use?
wɒt ˈɪntəˌnεt ˈbraʊzə ʃʊd aɪ juːz?
Nemôžem sa dostať na internet.
I can't access the Internet.
aɪ kɑːnt ˈæksεs ðiː ˈɪntəˌnεt
Kam mám ten súbor uložiť?
Where should I save the file?
wεə ʃʊd aɪ seɪv ðə faɪl?
Nedá sa mi do toho súboru zapisovať.
I can't edit the file.
aɪ kɑːnt ˈεdɪt ðə faɪl
Ako vložím text do bloku?
How can I select the text?
haʊ kən aɪ sɪˈlεkt ðə tεkst?
Musíš použiť vybrať a vložiť.
You must use cut and paste.
juː mʌst juːz kʌt ænd peɪst
Môžem si vytvoriť zástupcu na ploche?
Can I create a shortcut on the desktop?
kən aɪ kriːˈeɪt ə ˈʃɔːtˌkʌt ɒn ðə ˈdεskˌtɒp?
Ako tu napíšem apostrof?
How do I type an apostrophe here?
haʊ dʊ aɪ taɪp ən əˈpɒstrəfɪ hɪə?
Mám niečo s počítačom.
Something is wrong with my computer.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ kəmˈpjuːtə
Nefunguje mi klávesnica/myš/monitor.
My keyboard/mouse/screen is not working.
maɪ ˈkiːˌbɔːd/maʊs/skriːn ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Potrebujem novú podložku pod myš.
I need a new mouse pad.
aɪ niːd ə njuː maʊs pæd
Nejde mi otvoriť CD mechanika.
I can't open the CD drive.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðəˌsiːˈdiː draɪv
Stále mi mrzne počítač.
My computer keeps freezing.
maɪ kəmˈpjuːtə kiːps ˈfriːzɪŋ
Tá aplikácia sa nedá zatvoriť/ukončiť.
I'm unable to close/exit the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə kləʊz/ˈεgzɪt ðiːˌæplɪˈkeɪʃən
Potrebujem ten súbor napáliť na CD.
I need to burn a CD of the file.
aɪ niːd tə bɜːn əˌsiːˈdiː əv ðə faɪl
Môžeš mi to vytlačiť?
Can you print it out for me?
kən juː prɪnt ɪt aʊt fə miː?
Nie je zapnutá tlačiareň.
The printer is not on.
ðə ˈprɪntə ɪz nɒt ɒn
V tlačiarni došiel papier.
The printer is out of paper.
ðə ˈprɪntə ɪz aʊt əv ˈpeɪpə
Mám ten počítač vypnúť?
Should I turn the computer off?
ʃʊd aɪ tɜːn ðə kəmˈpjuːtə ɒf?
Nechaj ten počítač ísť.
Leave the computer running.
liːv ðə kəmˈpjuːtə ˈrʌnɪŋ

Verejný internet

Public Internet
Potrebujem niečo nájsť na internete.
I need to look something up on the Internet.
aɪ niːd tə lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt
Máte tu pripojenie/prístup na internet?
Do you have Internet access here?
dʊ juː hæv ˈɪntəˌnεt ˈæksεs hɪə?
Je tu niekde internetová kaviareň?
Is there an Internet café around here?
ɪz ðεə ən ˈɪntəˌnεt ˈkæfeɪ əˈraʊnd hɪə?
Je v knižnici prístup na verejný internet?
Is there public Internet access in the library?
ɪz ðεə ˈpʌblɪk ˈɪntəˌnεt ˈæksεs ɪn ðə ˈlaɪbrərɪ?
Aké majú otváracie hodiny?
What are the opening hours?
wɒt ɑː ðiː ˈəʊpənɪŋ aʊəz?
Koľko stojí 10 minút/hodina?
How much is ten minutes/an hour?
haʊ mʌtʃ ɪz tεn ˈmɪnɪts/ən aʊə?
Ktorý počítač môžem použiť?
Which computer can I use?
wɪtʃ kəmˈpjuːtə kən aɪ juːz?
Používa niekto tento počítač?
Is anybody using this computer?
ɪz ˈεnɪˌbɒdɪ juːzɪŋ ðɪs kəmˈpjuːtə?
Môžete mi, prosím, pomôcť?
Could you help me, please?
kʊd juː hεlp miːˌ pliːz?
Mám problémy s klávesnicou/myšou.
I've got some problems with the keyboard/mouse.
aɪv gɒt sʌm ˈprɒbləmz wɪθ ðə ˈkiːˌbɔːd/maʊs
Nejde mi odoslať e-mail.
I can't send an e-mail.
aɪ kɑːnt sεnd ən iːmeɪl
Pripojenie je strašne pomalé.
The connection is too slow.
ðə kəˈnεkʃən ɪz tuː sləʊ
Môžem si tu niečo stiahnuť na USB?
Can I use my flash disk to download something?
kən aɪ juːz maɪ flæʃ dɪsk tə ˈdaʊnˌləʊd ˈsʌmθɪŋ?
Je tu nejaká tlačiareň?
Is there a printer here?
ɪz ðεə ə ˈprɪntə hɪə?
Koľko účtujete za stránku?
How much do you charge for a page?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə peɪdʒ?
Predávate tu dátové nosiče?
Do you sell data media?
dʊ juː sεl ˈdeɪtə ˈmiːdɪə?
Chcel by som zaplatiť.
I'd like to pay.
aɪd laɪk tə peɪ

Elektronická pošta

E-mailing
Máte prístup na internet?
Do you have access to the Internet?
dʊ juː hæv ˈæksεs tə ðiː ˈɪntəˌnεt?
Môžete mi to poslať e-mailom?
Can you send it to me by e-mail?
kən juː sεnd ɪt tə miː baɪ iːmeɪl?
Dám vám vedieť e-mailom.
I will let you know via e-mail.
aɪ wɪl lεt juː nəʊ ˈvaɪə iːmeɪl
Aká je vaša e-mailová adresa?
What's your e-mail address?
wɒts jɔː iːmeɪl əˈdrεs?
Dostali ste môj e-mail o...?
Did you get my e-mail about...?
dɪd juː gεt maɪ iːmeɪl əˈbaʊt?
Žiadny e-mail mi od vás neprišiel.
I('ve) got no e-mail from you.
aɪ(v) gɒt nəʊ iːmeɪl frɒm juː
Kedy ste ten e-mail posielali?
When did you send the e-mail?
wεn dɪd juː sεnd ðiː iːmeɪl?
Potvrďte, prosím, prijatie správy.
Please confirm receipt of the message.
pliːz kənˈfɜːm rɪˈsiːt əv ðə ˈmεsɪdʒ
Zatiaľ mi na e-mail neodpovedal.
He hasn't responded to my e-mail yet.
hɪ ˈhæznt rɪˈspɒndɪd tə maɪ iːmeɪl jεt
Poslal som to v prílohe.
I sent it as an attachment.
aɪ sεnt ɪt əz ən əˈtætʃmənt
V prílohe nájdete...
Find attached (in the e-mail)...
faɪnd əˈtætʃt (ɪn ðiː iːmeɪl)
Vo vašom e-maile žiadna príloha nebola.
There was no attachment with your e-mail.
ðεə wɒz nəʊ əˈtætʃmənt wɪθ jɔː iːmeɪl
Zabudol som priložiť súbor.
I forgot to attach the file.
aɪ fəˈgɒt tə əˈtætʃ ðə faɪl
Príloha mi nejde otvoriť.
I can't open the attachment.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðiː əˈtætʃmənt
E-mail sa mi nedá odoslať.
I'm unable to send the e-mail.
aɪm ʌnˈeɪbl tə sεnd ðiː iːmeɪl
E-mail sa mi vrátil (ako nedoručiteľný).
The e-mail bounced (back).
ðiː iːmeɪl baʊnsd (bæk)
Mal som plnú (e-mailovú) schránku.
My mailbox was full.
maɪ ˈmeɪlˌbɒks wɒz fʊl
Môžete to, prosím, poslať znova?
Can you please resend it?
kən juː pliːz rɪˈsεnd ɪt?
Máte ešte nejakú inú e-mailovú adresu?
Do you have another e-mail address?
dʊ juː hæv əˈnʌðə iːmeɪl əˈdrεs?
Dajte mi vedieť, či vám môj e-mail prišiel.
Please let me know if you got my e-mail.
pliːz lεt miː nəʊ ɪf juː gɒt maɪ iːmeɪl
Môžete mu, prosím, preposlať môj e-mail?
Can you please forward my e-mail to him?
kən juː pliːz ˈfɔːwəd maɪ iːmeɪl tə hɪm?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Looking forward to hearing from you.
lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈhɪərɪŋ frɒm juː
Ďakujem za odpoveď.
Thank you for your reply.
θæŋk juː fɔː jɔː rɪˈplaɪ