Hľadanie zamestnania

Hľadanie zamestnania

Looking for a job
Hľadám prácu.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Som bez práce už 4 mesiace.
I've been jobless for four months.
aɪv bɪn ˈdʒɒblɪs fə fɔː mʌnθs
Reagujem na váš inzerát...
I'm replying to your advert...
aɪm rɪˈplaɪɪŋ tə jɔː ˈædvɜːt
Našiel som inzerát na internete/v novinách.
I found an ad on the Internet/in the paper.
aɪ faʊnd ən æd ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt/ɪn ðə ˈpeɪpə
Kedy môžete prísť na pohovor?
When can you come for an interview?
wεn kən juː kʌm fɔː ən ˈɪntəˌvjuː?
Som pozvaný na (prijímací) pohovor.
I am invited for an interview.
aɪ əm ɪnˈvaɪtɪd fɔː ən ˈɪntəˌvjuː
Hľadáme kvalifikovaných pracovníkov...
We are looking for qualified/skilled workers...
wiː ɑː lʊkɪŋ fə ˈkwɒlɪˌfaɪd/skɪld ˈwɜːkəz
Bude potrebné zaškolenie.
Initial training will be necessary.
ɪˈnɪʃəl ˈtreɪnɪŋ wɪl biː ˈnεsəsərɪ
Som vyučený kuchár.
I'm a trained cook.
aɪm ə treɪnd kʊk
Pracoval som ako...
I worked as..., I was employed as...
aɪ wɜːkt əzˌ aɪ wɒz ɪmˈplɔɪd əz
Pracoval som tri roky ako čašník.
I worked as a waiter for three years.
aɪ wɜːkt əz ə ˈweɪtə fə θriː jɪəz
Mám dlhoročnú prax v odbore...
I have extensive experience in the field of...
aɪ hæv ɪkˈstεnsɪv ɪkˈspɪərɪəns ɪn ðə fiːld əv
Aké sú pracovné podmienky?
What are the working conditions?
wɒt ɑː ðə ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃənz?
Aký nástupný plat môžem očakávať?
What starting salary can I expect?
wɒt stɑːtɪŋ ˈsælərɪ kən aɪ ɪkˈspεkt?
Kedy môžete nastúpiť?
When can you start?
wεn kən juː stɑːt?
Potrebujem pracovné povolenie?
Do I need a work permit?
dʊ aɪ niːd ə wɜːk ˈpɜːmɪt?
Máte povolenie na pobyt?
Do you have a residence permit?
dʊ juː hæv ə ˈrεzɪdəns ˈpɜːmɪt?
Máte pracovné vízum?
Do you have a working visa?
dʊ juː hæv ə ˈwɜːkɪŋ ˈviːzə?
Vyplňte tento formulár (podľa vzoru).
Complete the (application) form (as shown).
kəmˈpliːt ðiː (ˌæplɪˈkeɪʃən) fɔːm (əz ʃəʊn)
Ponúkli mi prácu...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb
Mám trojmesačnú skúšobnú lehotu.
I am on a three-month trial.
aɪ əm ɒn ə θriːmʌnθ ˈtraɪəl
úrad práce
employment office
ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪs
prihlásiť sa na úrade práce
register with the employment office, (BrE) sign on
ˈrεdʒɪstə wɪθ ðiː ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪsˌ saɪn ɒn
pracovná agentúra
employment agency
ɪmˈplɔɪmənt ˈeɪdʒənsɪ
personálna agentúra
recruitment agency
rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsɪ
ponuka voľných pracovných miest
(job) vacancies
(dʒɒb) ˈveɪkənsɪz
inzerát
advertisement, advert, (small) ad
ədˈvɜːtɪsməntˌ ˈædvɜːtˌ (smɔːl) æd
prijímací pohovor
job interview
dʒɒb ˈɪntəˌvjuː
životopis
CV, Curriculum vitae, (AmE) Résumé
ˌsiːˈviːˌ kəˈrɪkjʊləm ˈvaɪtiːˌ ˈrεzjʊˌmeɪ
osobné údaje
personal data
ˈpɜːsənl ˈdeɪtə
meno a priezvisko
(first) name and surname
(fɜːst) neɪm ænd ˈsɜːˌneɪm
dátum narodenia
date of birth, DOB
deɪt əv bɜːθˌˌdiːəʊˈbiː
miesto narodenia
place of birth, birthplace
pleɪs əv bɜːθˌ ˈbɜːθˌpleɪs
zdravotný stav
state of health
steɪt əv hεlθ
rodinný stav
marital status
ˈmærɪtl ˈsteɪtəs
slobodný
single
ˈsɪŋgl
ženatý
married
ˈmærɪd
vydatá
married
ˈmærɪd
rozvedený
divorced
dɪˈvɔːst
adresa
address
əˈdrεs
adresa trvalého bydliska
permanent address
ˈpɜːmənənt əˈdrεs
prechodná adresa
temporary address
ˈtεmpərərɪ əˈdrεs
telefónne číslo
phone (number)
fəʊn (ˈnʌmbə)
emailová adresa
e-mail address
iːmeɪl əˈdrεs
vzdelanie
education
ˌεdjʊˈkeɪʃən
doterajšia prax
experience
ɪkˈspɪərɪəns
pracovné skúsenosti
work experience
wɜːk ɪkˈspɪərɪəns
predchádzajúci zamestnávateľ
previous employer
ˈpriːvɪəs ɪmˈplɔɪə
počítačové znalosti
computer skills, PC skills
kəmˈpjuːtə skɪlzˌˌpiːˈsiː skɪlz
jazykové znalosti
language skills
ˈlæŋgwɪdʒ skɪlz
záujmy
interests, hobbies
ˈɪntrɪstsˌ ˈhɒbɪz
vodičský preukaz
driving licence, (AmE) driver('s) license
ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsənsˌ ˈdraɪvə(s) ˈlaɪsəns
dátum možného nástupu
possible starting date
ˈpɒsɪbl stɑːtɪŋ deɪt