Otázky

Otázky

Questions
kto?
who?
Kto ste?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kto to bol?
Who was it?
huː wɒz ɪt?
Kto je to?
Who is it?
huː ɪz ɪt?
Kto je tam?
Who's there?
huːz ðεə?
S kým hovorím?
Who am I speaking with?
huː əm aɪ ˈspiːkɪŋ wɪθ?
Kto by nám mohol pomôcť?
Who could help us?
huː kʊd hεlp əs?
Na koho sa mám obrátiť?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?
Koho hľadáte?
Who are you looking for?
huː ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
S kým chcete hovoriť?
Who do you want to talk to?
huː dʊ juː wɒnt tə tɔːk tə?
Koho sa mám spýtať?
Whom should I ask?
huːm ʃʊd aɪ ɑːsk?
Kto vám to povedal?
Who told you?
huː təʊld juː?
čo?
what?
Čo sa deje?
What's going on?, What's the matter?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?ˌ wɒts ðə ˈmætə?
Čo sa stalo?
What has happened?
wɒt hæz ˈhæpnd?
Čo je to?
What's that?
wɒts ðæt?
Čo mám robiť?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Čo budeme (teraz) robiť?
What do we do (now)?
wɒt dʊ wiː dʊ (naʊ)?
Čo hľadáte?
What are you looking for?
wɒt ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
Čo si želáte?
What would you like?
wɒt wʊd juː laɪk?
Čo potrebujete?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Čo môžem pre vás urobiť?
What can I do for you?
wɒt kən aɪ dʊ fə juː?
Čo tu robíte?
What are you doing here?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ hɪə?
O čo ide?
What is it (about)?
wɒt ɪz ɪt (əˈbaʊt)?
Čo to stojí?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
ako?, aký?
how?, what?
Ako, prosím?
I beg your pardon?
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn?
Ako dlho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Za ako dlho tam budeme?
How long till we get there?
haʊ lɒŋ tɪl wiː gεt ðεə?
Ako dlho sa zdržíte?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Ako dlho ste už tu?
How long have you been here?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn hɪə?
Ako sa vám to páčilo?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Ako sa voláte?
What is your name?
wɒt ɪz jɔː neɪm?
Ako sa tam dostanem?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Ako často tam chodíte?
How often do you go there?
haʊ ˈɒftn dʊ juː gəʊ ðεə?
Neviete, ako to urobiť?
Do you know how to do it?
dʊ juː nəʊ haʊ tə dʊ ɪt?
Ako to?
How come?
haʊ kʌm?
Aký je výmenný kurz?
What's the exchange rate?
wɒts ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
čí?
whose?
Čia je to vina?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
Čie je to dieťa?
Whose child is it?
huːz tʃaɪld ɪz ɪt?
Čie je toto?
Whose is this?
huːz ɪz ðɪs?
Neviem, čie to je.
I don't know whose it is.
aɪ dəʊnt nəʊ huːz ɪt ɪz
kde?
where?
Kde je to?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Kde sa stretneme?
Where shall we meet?
wεə ʃæl wiː miːt?
Kde ste teraz?
Where are you now?
wεə ɑː juː naʊ?
Kde môžem zaparkovať?
Where can I park my car?
wεə kən aɪ pɑːk maɪ kɑː?
Kde bývate?
Where do you live?, Where are you staying?
wεə dʊ juː lɪv?ˌ wεə ɑː juː steɪɪŋ?
Máte kde spať?
Do you have a place to sleep?
dʊ juː hæv ə pleɪs tə sliːp?
odkiaľ?
where from?
Odkiaľ ste?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Odkiaľ odchádza autobus do...?
Where does the bus to... leave from?
wεə dʌz ðə bʌs tə... liːv frɒm?
Odkiaľ to viete?
How do you know?, Who told you?
haʊ dʊ juː nəʊ?ˌ huː təʊld juː?
Odkiaľ ho poznáš?
Where did you meet (him)?
wεə dɪd juː miːt (hɪm)?
kam?
where (to)?
Kam idete?
Where are you going?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?
Kam ide tento autobus?
Where does this bus go?
wεə dʌz ðɪs bʌs gəʊ?
Kam si to dal?
Where did you put it?
wεə dɪd juː pʊt ɪt?
Kam by ste chceli ísť?
Where would you like to go?
wεə wʊd juː laɪk tə gəʊ?
kedy?
when?
Kedy sa vráti?
When will he be back?
wεn wɪl hɪ biː bæk?
Kedy prišli?
When did they arrive?
wεn dɪd ðeɪ əˈraɪv?
Kedy budete mať čas?
When will you be free?
wεn wɪl juː biː friː?
Kedy sa vám to hodí?
When would suit you?
wεn wʊd sjuːt juː?
Kedy môžem prísť?
When can I come?
wεn kən aɪ kʌm?
Kedy zatvárate?
When do you close?
wεn dʊ juː kləʊz?
Kedy to bude hotové?
When will it be ready?
wεn wɪl ɪt biː ˈrεdɪ?
Kedy by sa mal vrátiť?
When should he come (back)?
wεn ʃʊd hɪ kʌm (bæk)?
Kedy tam mám byť?
When should I be there?
wεn ʃʊd aɪ biː ðεə?
Kedy ste sa narodili?
When were you born?
wεn wɜː juː bɔːn?
koľko?
how much?, how many?
Koľko to stojí?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Koľko to váži?
How much does it weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?
Koľko je hodín?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
O koľkej?
(At) What time?
(æt) wɒt taɪm?
Koľko je to odtiaľto zastávok?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Koľko máš rokov?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?
Od/Do koľko rokov?
From/Till what age?
frɒm/tɪl wɒt eɪdʒ?
O koľko je starší?
How much older is he?
haʊ mʌtʃ ˈəʊldə ɪz hɪ?
Koľkého je dnes?
What's the date?
wɒts ðə deɪt?
prečo?
why?
Prečo si to urobil?
Why did you do that?
waɪ dɪd juː dʊ ðæt?
Prečo práve ja?
Why me of all people?
waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
Prečo nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Nechápem prečo.
I don't understand why.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd waɪ
Bohvie prečo.
God knows why.
gɒd nəʊz waɪ
Zaujímalo by ma, prečo...
I'd like to know why...
aɪd laɪk tə nəʊ waɪ