Číslovky

Číslovky

Numbers

Základné číslovky

Cardinal numbers
nula
zero, nought
ˈzɪərəʊˌ nɔːt
jeden m, jedna f
one
wʌn
dva m, dve f
two
tuː
tri
three
θriː
štyri
four
fɔː
päť
five
faɪv
šesť
six
sɪks
sedem
seven
ˈsεvn
osem
eight
eɪt
deväť
nine
naɪn
desať
ten
tεn
jedenásť
eleven
ɪˈlεvn
dvanásť
twelve
twεlv
trinásť
thirteen
ˌθɜːˈtiːn
štrnásť
fourteen
ˌfɔːˈtiːn
pätnásť
fifteen
ˌfɪfˈtiːn
šestnásť
sixteen
ˌsɪksˈtiːn
sedemnásť
seventeen
ˌsεvnˈtiːn
osemnásť
eighteen
ˌeɪˈtiːn
devätnásť
nineteen
ˌnaɪnˈtiːn
dvadsať
twenty
ˈtwεntɪ
dvadsaťjeden
twenty-one
ˈtwεntɪwʌn
dvadsaťdva
twenty-two
ˈtwεntɪtuː
tridsať
thirty
ˈθɜːtɪ
štyridsať
forty
ˈfɔːtɪ
päťdesiat
fifty
ˈfɪftɪ
šesťdesiat
sixty
ˈsɪkstɪ
sedemdesiat
seventy
ˈsεvntɪ
osemdesiat
eighty
ˈeɪtɪ
deväťdesiat
ninety
ˈnaɪntɪ
sto
a/one hundred
ə/wʌn ˈhʌndrəd
stodvadsať
hundred (and) twenty
ˈhʌndrəd (ænd) ˈtwεntɪ
dvesto
two hundred
tuː ˈhʌndrəd
tisíc
a/one thousand
ə/wʌn ˈθaʊzənd
dvetisíc
two thousand
tuː ˈθaʊzənd
tisíc päťsto osemdesiattri
fifteen hundred (and) eighty three
ˌfɪfˈtiːn ˈhʌndrəd (ænd) ˈeɪtɪ θriː
milión
a/one million
ə/wʌn ˈmɪljən

Radové číslovky

Ordinal numbers
prvý
first
fɜːst
druhý
second
ˈsεkənd
tretí
third
θɜːd
štvrtý
fourth
fɔːθ
piaty
fifth
fɪfθ
šiesty
sixth
sɪksθ
siedmy
seventh
ˈsεvnθ
ôsmy
eighth
eɪtθ
deviaty
ninth
naɪnθ
desiaty
tenth
tεnθ
jedenásty
eleventh
ɪˈlεvnθ
dvanásty
twelfth
twεlfθ
dvadsiaty
twentieth
ˈtwεntɪəθ
tridsiaty
thirtieth
ˈθɜːtɪəθ
stý
hundredth
ˈhʌndrədθ

Zlomky

Fractions
pol, polovica
a half
ə hɑːf
jeden a pol
one and a half
wʌn ænd ə hɑːf
tretina
a third
ə θɜːd
dve tretiny
two thirds
tuː θɜːdz
štvrtina
a quarter, (AmE) a fourth
ə ˈkwɔːtəˌ ə fɔːθ
tri štvrtiny
three quarters
θriː ˈkwɔːtəz
pätina
a fifth
ə fɪfθ
šestina
a sixth
ə sɪksθ
sedmina
a seventh
ə ˈsεvnθ
osmina
an eighth
ən eɪtθ
devätina
a ninth
ə naɪnθ
desatina
a tenth
ə tεnθ
stotina
one hundredth
wʌn ˈhʌndrədθ