Nápoje

Nápoje

Drinks

Alkoholické nápoje

Alcoholic drinks
pivo
beer
bɪə
svetlé pivo
pale beer
peɪl bɪə
tmavé pivo
dark beer
dɑːk bɪə
rezané pivo
black and tan
blæk ænd tæn
čapované pivo
draft beer
drɑːft bɪə
fľaškové pivo
bottled beer
ˈbɒtld bɪə
pivo v plechovke
canned beer
kænd bɪə
plzeň
pilsner
ˈpɪlznə
víno
wine
waɪn
červené víno
red wine
rεd waɪn
biele víno
white wine
waɪt waɪn
ružové víno
rosé
ˈrəʊzeɪ
suché/sladké víno
dry/sweet wine
draɪ/swiːt waɪn
stolové víno
table wine
ˈteɪbl waɪn
vínny strek
spritzer
ˈsprɪtsə
varené víno
mulled wine
ˈmʌld waɪn
šumivé víno
sparkling wine
ˈspɑːklɪŋ waɪn
šampanské
champagne
ʃæmˈpeɪn
vermút
vermouth
vəˈmuːθ
cider (nízkoalkoholický jablčný mušt)
(BrE) cider, (AmE) hard cider
ˈsaɪdəˌ hɑːd ˈsaɪdə
aperitív
aperitif
əˌpεrəˈtiːf
tvrdý alkohol
hard drinks, spirits, liquors
hɑːd drɪŋksˌ ˈspɪrɪtsˌ ˈlɪkəz
likér
liqueur
lɪˈkjʊə
whisky
whiskey
ˈwɪskɪ
vodka
vodka
ˈvɒdkə
džin
gin
dʒɪn
koňak
cognac
ˈkɒnjæk
vaječný koňak
eggnog, advocaat
ˌεgˈnɒgˌ ˈædvəʊˌkɑː
grog
grog
grɒg
pálenka
spirits
ˈspɪrɪts
pohár
glass
glɑːs
poldeci
shot
ʃɒt

Nealkoholické nápoje

Soft drinks
voda
water
ˈwɔːtə
perlivá/neperlivá voda
sparkling/still water
ˈspɑːklɪŋ/stɪl ˈwɔːtə
minerálna voda, minerálka
mineral water
ˈmɪnərəl ˈwɔːtə
džús
juice
dʒuːs
pomarančový džús
orange juice
ˈɒrɪndʒ dʒuːs
jablkový džús
apple juice
ˈæpl dʒuːs
ananásový džús
pineapple juice
ˈpaɪnˌæpl dʒuːs
džús z čiernych ríbezlí
black currant juice
blæk ˈkʌrənt dʒuːs
paradajkový džús
tomato juice
təˈmɑːtəʊ dʒuːs
jablkový mušt
(AmE) cider, (BrE) apple juice
ˈsaɪdəˌ ˈæpl dʒuːs
limonáda
pop, (AmE) soda (pop)
pɒpˌ ˈsəʊdə (pɒp)
sóda
soda water, (AmE) club soda, seltzer
ˈsəʊdə ˈwɔːtəˌ klʌb ˈsəʊdəˌ ˈsεltsə
tonik
tonic water
ˈtɒnɪk ˈwɔːtə
nealkoholické pivo
non-alcoholic beer
nɒnˌælkəˈhɒlɪk bɪə
zázvorová limonáda
ginger ale
ˈdʒɪndʒə eɪl
ľadový čaj
ice tea
aɪs tiː
ľadová káva
iced coffee
aɪst ˈkɒfɪ
mliečny koktail
milk shake
mɪlk ʃeɪk
mlieko
milk
mɪlk
nízkotučné mlieko
low-fat milk
ləʊfæt mɪlk
polotučné mlieko
semi-skimmed
ˈsεmɪskɪmd
plnotučné mlieko
whole milk, full fat milk
həʊl mɪlkˌ fʊl fæt mɪlk

Teplé nápoje

Hot drinks
čaj
tea
tiː
čierny/zelený čaj
black/green tea
blæk/griːn tiː
ovocný čaj
fruit tea
fruːt tiː
bylinkový čaj
herbal tea
ˈhɜːbl tiː
čaj s mliekom
tea with milk
tiː wɪθ mɪlk
čaj s citrónom
tea with lemon
tiː wɪθ ˈlεmən
aromatizovaný čaj
flavoured tea
ˈfleɪvəd tiː
káva
coffee
ˈkɒfɪ
čierna káva
black coffee
blæk ˈkɒfɪ
káva s mliekom
white coffee
waɪt ˈkɒfɪ
viedenská káva
Viennese coffee
ˌvɪəˈniːz ˈkɒfɪ
turecká káva
Turkish coffee
ˈtɜːkɪʃ ˈkɒfɪ
instantná káva
instant coffee, freeze-dried coffee
ˈɪnstənt ˈkɒfɪˌ friːzdraɪd ˈkɒfɪ
kapučíno
cappuccino
ˌkæpʊˈtʃiːnəʊ
espres(s)o
espresso
εˈsprεsəʊ
kakao
cocoa
ˈkəʊkəʊ
horúca čokoláda
hot chocolate
hɒt ˈtʃɒklɪt